------------------
-----------------
 
 

 

 تحليل محتوي كتب درسي دوره ابتدائي

 

   

-----------------------------------------------------------------------

با عرض سلام و خيرمقدم به شما همكار فرهنگي و پژوهشگر محترم:

به اطلاع مي رساند ، با مراجعه حضوري به آموزشگاه و ارائه معرفينامه و كارت شناسايي

مي توانيد نسبت به دريافت هر يك از عناوين زير اقدام فرمايند.

لازم است قبل از مراجعه با شماره تلفن 0321-2214659 هماهنگي لازم بعمل آيد.

-----------------------------------------------------------------------

آدرس: اصفهان - شهرضا - خيابان حكيم صهبا - فرعي 32 - پلاك 32

نظرات خود را با ما در ميان بگذاريد: info@danayan.ir

 

 تحليل محتوي كتب درسي دوره ابتدائي

شماره
تحليل محتوي كتب بخوانيم و بنويسيم پايه اول ابتدائي 1
تحليل محتوي كتب بخوانيم و بنويسيم پايه اول ابتدائي 2
تحليل محتوي كتب درسي دوره ابتدائي 3
تحليل محتوي كتب درسي دوره ابتدائي 4
تحليل و بررسي محتوي كتاب بخوانيم پايه اول ابتدائي 5
مقايسه بين ساختار كتاب فارسي چاپ 1380 با كتاب فارسي بخوانيم و بنويسيم چاپ 1386 6
تحليل محتوي كتاب بخوانيم و بنويسيم پايه اول ابتدائي 7
تحليل  كتاب  فارسي پايه اول ابتدائي- مقايسه فارسي اول سال 43 با كتاب فارسي اول سال 82 8
بررسي كتاب بخوانيم پايه سوم و ارتباط افقي و عمودي با ديگر پايه ها 9
تحليل كتاب بخوانيم پايه سوم  در مقايسه با كتاب قديم پايه سوم  10
موارد استفاده از تمرينهاي كتب كتاب بخوانيم و بنويسيم 11
تحليل برنامه هاي درسي دوره ابتدائي 12
تحليل برنامه هاي درسي دوره ابتدائي 13
تحليل برنامه هاي درسي كتاب هاي پايه اول  ابتدائي 14
تحليل برنامه هاي درسي تربيت بدني 15
بررسي اعتبار دروني و بيروني كتب بخوانيم و بنويسيم 16
بررسي ارتباط افقي  و عمودي كتب بخوانيم و بنويسيم پايه اول ابتدائي 17
تحليل و مقايسه كتابهاي علوم قديم و جديد وره پاياني نهضت سواد آموزي 18
اهداف كتب بخوانيم و بنويسيم در دوره ابتدائي 19
تحليل برنامه هاي درسي تربيت بدني در مدارس ابتدائي 20
تحليل برنامه هاي درس علوم پايه اول  ابتدائي 21
تحليل برنامه هاي درسي دوره ابتدائي 22
تحليل برنامه هاي درسي بخوانيم و بنويسيم از حيث اعتبار دروني و بيروني 23
تحليل برنامه هاي درسي  بخوانيم و بنويسيم دوره ابتدائي 24
تصوير كلي از كتاب جديد بخوانيم و بنويسيم  و مقايسه با كتاب قديم فارسي 25
تحليل محتوي كتب درسي دوره ابتدائي  كتاب فارسي قديم و بخوانيم و بنويسيم جديد 26
تحليل محتوي كتاب درسي هديه هاي آسمان پايه دوم 27
تحليل محتوي كتاب درسي بخوانيم پايه دوم 28
تحليل برنامه هاي درسي از نظر اعتبار دروني و بيروني 29
تحليل كتاب علوم دوره پاياني قديم و جديد 30
تحليل برنامه درسي علوم دوره ابتدايي 31
تحليل برنامه  درسي كتب بخوانيم و بنويسيم 32
تحليل كيفي محتواي برنامه درسي هنر دوره ابتدائي 33
تحليل و بررسي تصاوير مهم كتب فارسي دوم تا چهارم از لحاظ روان شناسي 34
تحليل مقايسه اي كتب هديه هاي آسمان پايه دوم با تعليمات ديني پايه دوم قديم 35
نقد و بررسي كتب بخوانيم و بنويسيم پايه دوم 36
تحليل كتاب بخوانيم پايه دوم و  ارتباط افقي و عمودي آن با پايه هاي ديگر 37
بررسي و تحليل كتاب بخوانيم و بنويسيم پايه دوم ابتدائي 38
تحليل برنامه درسي كتاب بخوانيم و بنويسيم پايه دوم ابتدائي 39
بررسي كتاب علوم تجربي پايه دوم ابتدائي 40
تحليل برنامه درسي هديه هاي آسمان پايه دوم ابتدائي 41
تحليل برنامه درسي هديه هاي آسمان پايه دوم ابتدائي 42
تحليل برنامه درسي بخوانيم و بنويسيم دوره ابتدائي 43
تحليل اعتبار دروني و بيروني كتب بخوانيم و بنويسيم 44
ويژگي هاي برنامه هاي جديد هديه هاي آسمان 45
تحليل برنامه  درسي كتب بخوانيم و بنويسيم 46
تحليل برنامه درسي هديه هاي آسمان پايه دوم ابتدائي 47
تحليل  درسي كتاب هديه هاي آسمان پايه دوم ابتدائي 48
تحليل محتوي كتاب رياضي سوم راهنمايي 49
تحليل كتاب فارسي بخوانيم و بنويسيم پايه پنجم ابتدائي 50
تحليل برنامه درسي بخوانيم و بنويسيم پايه پنجم ابتدائي 51
تحليل محتوي كتاب هديه هاي آسمان پايه چهارم 52
بررسي ارتباط افقي  و عمودي علوم پايه چهارم ابتدائي 53
نقد و بررسي كتب بخوانيم و بنويسيم پايه چهارم 54
تحليل برنامه  درسي كتب بخوانيم و بنويسيم پايه چهارم 55
بررسي كتب بخوانيم و بنويسيم دوره ابتدائي 56
بررسي درس پرورشي دوره راهنمايي 57
بررسي محتوي درس هديه هاي آسمان 58
بررسي اهداف و رويكردهاي كتب بخوانيم و بنويسيم  59
تحليل محتوي كتاب تعليمات اجتماعي پايه سوم 60
تحليل كتاب هاي بخوانيم و بنويسيم پنج پايه ابتدائي با تاكيد بر كتاب پايه چهارم 61
تحليل برنامه درسي هديه هاي آسمان پايه سوم ابتدائي 62
تحليل برنامه درسي روش تدريس قران پايه دوم ابتدائي 63

 

 

 

 
     
 
 
jhk
ggh